سایت هواداری باشگاه استقلال

تست هوش | به تصویر زیر دقت کن و تو 5 ثانیه بگو کدامیک از این افراد زوج هستند؟

تست هوش | به تصویر زیر دقت کن و تو 5 ثانیه بگو کدامیک از این افراد زوج هستند؟

به تصویر زیر دقت کن و در چالش امروز شرکت کن .با دقت به تصویر زیر بگو کدامیک از این افراد زوج هستند؟

به تصویر زیر دقت کن و در چالش امروز شرکت کن .با دقت به تصویر زیر بگو کدامیک از این افراد زوج هستند؟

تست+هوش (40)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تونستی تشخیص بدی که کدامیک از این افراد با هم زن و شوهر هستند؟اگر هنوز موفق نشدی به پایین صفحه مراجعه کن 

تست+هوش (40)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

پاسخ تست هوش:

شماره 2 و 5 زن و شوهر هستند

چون چادرشون مشترکه و کفش ها کنار همدیگه جفت شده.

تست+هوش (40)

 

اخبار روز سایر رسانه ها