سایت هواداری باشگاه استقلال

تست هوش | تست هوش هیجانی

تست هوش | به تصویر زیر نگاه کن و بگو کدام یک از این افراد در حال خیانت به همسرش است؟

تست هوش | به تصویر زیر نگاه کن و بگو کدام یک از این افراد در حال خیانت به همسرش است؟

به عکس زیر دقت کن و تو چالش امروز ما شرکت کن.

به عکس زیر دقت کن و تو چالش امروز ما شرکت کن.

تست+هوش (27)

شما باید در این تست هوش تصویری با استفاده از مهارت های استدلال منطقی به پاسخ برسید و بگویید کدام فرد یک خیانتکار است..؟.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تونستی جواب این چالش رو پیدا کنی؟اگر هنوز موفق نشدی با من بیا.

تست+هوش (27).

.

.

.

.

.

.

جواب تست هوش:

به شکل اندام این دختر توجه کنید که سمت فرد دیگری است..!

تست+هوش (28)