سایت هواداری باشگاه استقلال

تست هوش | تست هوش هیجانی

تست هوش | اگر باهوشی بگو کدوم یکی از این افراد از آینده اومده؟

تست هوش | اگر باهوشی بگو کدوم یکی از این افراد از آینده اومده؟

شما باید در این تست هوش تصویری با استفاده از مهارت های استدلال منطقی به پاسخ برسید و تشخیص دهید کدام فرد از آینده آمده است..؟

شما باید در این تست هوش تصویری با استفاده از مهارت های استدلال منطقی به پاسخ برسید و تشخیص دهید کدام فرد از آینده آمده است..؟

تست+هوش (38).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر نتونستی هنوز تشخیص بدی که کدوک یکی از این افراد از آینده اومده با ما همرا باش.

تست+هوش (38)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب تست هوش:

تست+هوش (39)